opyde
pdei   INICIO
pdei PLAN AS PONTES
pdei VANTAXES
pdei INVESTIMENTO
pdei SUBVENCIÓNS
pdei CONTACTO
PDEI
pdei
pdei
dpei DEFINICIÓN
pdei
dpei PRINCIPAES OBXECTIVOS
pdei
dpei INSTRUMENTOS
pdei
dpei FITOS
pdei
dpei AXENTES IMPLICADOS
pdeipdei

pdei

pdei

Descubra  cómo acceder ao financiamento público para cofinanciar o seu proxecto de investimento a través da  nosa Oficina de Promoción e Desenvolvento Económico.

pdei
pdei
dpei DEFINICIÓN

O 16 de abril de 1.997 asínase un convenio entre a Xunta de Galicia, ENDESA e as Centrais Sindicais con implantación en Galicia: Comisións Obreiras, Unión Xeral de Traballadores e a Confederación Intersindical Galega. Creáse unha actuación sen precedentes: o Plan de Desenvolvemento Económico Industrial para As Pontes que ten como fin facilitar e favorecer a creación de empresas e a diversificación do tecido produtivo de toda a zona en actividades industriais e de servizos alleos á minaría do carbón, que permitan minimizar e absorber os efectos da paulatina redución da actividade mineira sobre o tecido empresarial, permitindo axuntar esforzos entre administracións, sindicatos e empresa privada.

PDEI
pdei PDEI
dpei PRINCIPAES OBXECTIVOS
 • Apoio na concesión de incentivos ao investimento e á creación de postos de traballo.
 • Captación de proxectos externos de investimento.
 • Creación e sostemento desde as distintas institucións (Xunta de Galicia, Administración Central, Administración Local e Centrais Sindicais), dun clima de apoio ás iniciativas e proxectos que se xeren.
 • Mellora das infraestruturas da zona.
 • Dotación para o equipamento social, cultural e empresarial.
 • Fomento de iniciativas locais.
 • Formación de recursos humanos.
 • Restauración ambiental.
pdei PDEI
dpei INSTRUMENTOS

O Plan inclúe 5 instrumentos de diversificación económica:

 1. Mellora das infraestruturas viarias de conexión das Pontes co porto de Ferrol, a Meseta, a Cornixa Cantábrica e o Eixo Atlántico Ferrol-Lisboa.
 2. Creación de novo Solo Industrial no municipio das Pontes.
 3. Subvencións a fondo perdido dotadas por ENDESA, para complementar as axudas públicas, para proxectos de investimento implantados na zona ata o 31.12.2012.
 4. Creación da Oficina de Promoción e Desenvolvemento Económico (OPYDE): portal único para proxectos de investimento xeradores de emprego no marco do Plan.
 5. Formación.
PDEI
pdei PDEI
dpei FITOS

Os logros máis importantes alcanzados polo Plan (1997-2007) foron:

 • 1.276 novos postos de traballo creados, 576 máis dos establecidos inicialmente como obxectivo.
 • 40,5 hectáreas de novo solo industrial construídas.
 • 50 novas empresas implantadas coa axuda do Plan convertendo en realidade o obxectivo de diversificación do tecido económico da comarca.
 • 244,8 millóns de euros de investimento xerado.
PDEI
Os fitos alcanzados ata o momento sentaron as bases para un desenvolvemento socioeconómico sustentable da comarca mineira das Pontes máis aló da dependencia inicial da explotación mineira.
pdei PDEI
dpei AXENTES IMPLICADOS

Os axentes implicados no Plan son:

  PDEI Xunta de Galicia
www.xunta.es

  PDEI Endesa
www.endesa.es

  PDEI Unión Xeral de Traballadores
www.ugt.es

  PDEI Comisións Obreiras
www.ccoo.es

  PDEI Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com
pdeipdei
pdei
IDIOMAS
Inglés
Español
MAPA DO SITIO

pdei
>> Catálogo informativo
>> Suplemento promocional
Plan de Desenvolvemento Económico Industrial para As Pontes - www.PlanAsPontes.com - 981 45 26 16 - info@planaspontes.com